Ugdymo planas

UGDYMO PLANAS 2017 – 2019 M. M.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo planas

Priedas Nr. 1 Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 2 Dalykų ir modulių sąrašas

Priedas Nr. 3 Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 4 Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių pamokų (ar jų dalies) tvarkos aprašas

Priedas Nr. 5 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas; Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 6 Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka

Priedas Nr. 7 Neformaliojo švietimo organizavimo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje tvarkos aprašas

Priedas Nr. 8 Integruota laisvės kovų istorijos programa I-II gimnazijos klasių mokiniams

Priedas Nr. 9 Etninės kultūros programa

Priedas Nr. 10 Individualus ugdymo planas 2017–2018 ir 2018–2019 m. m.

Priedas Nr. 11 Bendrieji kalbos reikalavimai mokyklai

Priedas Nr. 12 III-IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas