Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS IR VEIKLOS KRYPTYS

 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos Vaiko gerovės komisijos struktūra ir jos veiklos kryptys patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-332. bei  rengtos atsižvelgiant į LR ŠMM Ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu V-319 patvirtintas Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos organizavimo aprašo nuostatas.  Vadovaudamasi Vaiko gerovės komisijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir direktoriaus įsakymais Vytauto Didžiojo gimnazijos Vaiko gerovės komisija veiklas vykdomos darbo grupėmis,  kurios sudarytos atsižvelgiant į komisijos narių profesines kompetencijas ir jų ryšį su komisijos sprendžiamų klausimų aktualumu.

Planuodami savo veiklas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai padeda siekti Gimnazijos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. tikslo – nustatyti ugdymo turinio formavimą ir ugdymo proceso organizavimą, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą; padeda įgyvendinti Gimnazijos 2017-2018 metų veiklos prioritetą – mokinių aukštesnių rezultatų siekimas tobulinant jų asmeninės pažangos stebėseną, fiksavimą ir pagalbos teikimą.

Vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m.m. prioritetas –pagalbos mokiniui organizavimas ir jo lygių galimybių užtikrinimas siekiant mokinio asmeninės pažangos.

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

 1. Danutė Puchovičienė – gimnazijos direktorė
 2. Rytis Komičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, komisijos pirmininkas
 3. Rima Murmaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Elza Griškevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 5. Danuta Railienė – I klasių vadovė
 6. J. Barščauskaitė – II klasių vadovė
 7. Daiva Martikonienė – III klasių vadovė
 8. Ineta Medeliauskaitė-Pakalniškė – IV klasių vadovė
 9. Danutė Miceikienė – socialinė pedagogė
 10. Rimvydas Ginkus – socialinis pedagogas
 11. Laurynas Jacevičius – socialinis pedagogas
 12. Jolanta Meškauskienė – psichologė
 13. Galina Radzevič – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 14. Vitalija Brazdžiuvienė – bibliotekos vedėja

 

Vaiko Gerovės komisijos darbo grupės ir veiklos kryptys

Grupės pavadinimas Pagrindinės funkcijos Nariai
I-II kl. Mokinių mokymosi ir elgesio pažangos ̶            Mokinių elgesio ir pažangos stebėjimas;

̶            Individualus pagalba grįstas darbas su mokiniais, susiduriančiais su mokymosi ir elgesio sunkumais, šių mokinių tėvų įtraukimas į pagalbos teikimo procesą, jų informavimas;

̶            Pagalba mokytojams ir jų konsultavimas dėl situacijų, susijusių su mokinio elgesio ir pažangos pokyčiu.

E. Griškevič, L. Jacevičius, D. Railienė,  J. Barščauskaitė
III-IV kl. Mokinių mokymosi ir elgesio pažangos ̶            Mokinių elgesio ir pažangos stebėjimas;

̶            Individualus pagalba grįstas darbas su mokiniais, susiduriančiais su mokymosi ir elgesio sunkumais, šių mokinių tėvų įtraukimas į pagalbos teikimo procesą, jų informavimas;

̶            Pagalba mokytojams ir jų konsultavimas dėl situacijų, susijusių su mokinio elgesio ir pažangos pokyčiu.

R. Murmaitė, D. Miceikienė, D. Martikonienė, I. Medeliauskaitė-Pakalniškė
Darbo su specialiųjų poreikių vaikais grupė ̶            Mokinių su specialiaisiais poreikiais atpažinimas ir pirminis įvertinimas;

̶            Mokinių ir mokytojų konsultavimas specialiųjų poreikių ugdymo ir programų sudarymo klausimais;

̶            Specialiųjų poreikių mokinių stebėjimas ir būklės pokyčių vertinimas;

̶            Bendradarbiavimas su įstaigomis, kurios dalyvauja veiklose, kurios susijusios su specialiųjų poreikių vaikų įvertinimų, ugdymu.

J. Meškauskienė, D. Miceikienė, R. Komičius
Prevencijos grupė ̶            Mokinių konsultavimas ir švietimas sveikos gyvensenos ir sveikatingumo, žalingų įpročių, delinkventinio elgesio, informacijos gavimo ir žalingos informacijos klausimais.

̶            ŠMM akredituotų prevencinio ugdymo programų įgyvendinimo gimnazijoje organizavimas.

̶            Tyrimų atlikimas mokinio sveikatos ir elgesio rizikos klausimais.

G. Radzevič, D. Miceikienė, R. Ginkus, J. Meškauskienė, V. Brazdžiuvienė, D. Martikonienė, I. Medeliauskaitė-Pakalniškė, D. Railienė, J. Barščauskaitė, L. Jacevičius
Krizių intervencijos grupė ̶            Krizių intervencijos ir postvencijos procesų organizavimas.

̶            Bendruomenės informavimas apie krizių situacijas (esant poreikiui).

̶            Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, kurių vykdoma veikla yra susijusi su krizinių situacijų prevencija, intervencija ir postvencija.

D. Puchovičienė, R. Komičius, R. Murmaitė, E. Griškevič, J. Meškauskienė, D. Miceikienė
Tėvų ir mokytojų švietimo grupė ̶            Gimnazijos mokinių tėvų švietimo poreikių tyrimas, išgryninant tėvams aktualias su vaiko auklėjimu ir jo brendimu susijusias temas.

̶            Projekto „Pozityvi tėvystė“ organizavimas.

̶            Tėvų švietimas per tėvų susirinkimus.

̶            Rekomendacinio / ugdomojo pobūdžio medžiagos  tėvams rengimas ir jos elektroninė sklaida.

G. Radzevič, D. Miceikienė, R. Ginkus, L. Jacevičius, J. Meškauskienė, V. Brazdžiuvienė
̶            Gimnazijos mokytojų švietimo poreikių tyrimas, išgryninant mokytojams aktualias su Vaiko gerove susijusias temas.

̶            Mokytojų švietimas per tradicinius susibūrimus bei tikslinius mokymosi seminarus.

̶            Rekomendacinio / ugdomojo pobūdžio medžiagos  mokytojams rengimas ir jos elektroninė sklaida.

D. Puchovičienė, R. Komičius, R. Murmaitė, E. Griškevič, J. Meškauskienė