MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į III GIMNAZIJOS KLASĘ

DĖMESIO! Kviečiame į gimnazijos atvirų durų dieną, kuri vyks 2018 m. kovo 29 d.

 1. Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
 2. Prašymai pildomi ir pateikiami tik internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą.
 3. Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis arba el. parašą.
 4. Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 5. Prašymai gimnazijoje nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d.
 6. Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.
 7. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija.
 8. Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).
 9. Mokiniai privalo užpildyti individualų ugdymo planą. Jį būtina įkelti e. sistemoje.
 10. Informaciją apie mokinių priėmimą teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rytis Komičius (tel. nr. +37067377226, el. p. adresas – rytis.komicius@gmail.com).
 11. Mokiniai priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių, kuris pateikiamas žemiau:

 

PRIĖMIMO Į 11 KLASĘ PIRMUMO KRITERIJAI

Kriterijaus eil. nr. Pirmumo kriterijai pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 39 punktą. Pastabos Nustatytas maksimalus taškų dydis
39.1. ×          Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės).

×          Įvaikinti vaikai.

×          Vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus.

×          Neįgalių tėvų vaikai.

Pateikiami teisę į šį pirmumo kriterijų turintys dokumentai (pažymos, išrašai, pažymėjimai ar kt.). 2 taškai
39.2. Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje. Pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, psichologinės pedagoginės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas. 2 taškai
39.3. Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu. Nustatytas maksimalus taškų dydis dalinamas lygiomis dalimis kiekvienam vaikui (pvz., dvynukams skiriama po 1 tašką, trynukams – po 0,67 taško ir pan.) 2 taškai
39.4. Daugiavaikės šeimos vaikas. Pateikiami teisę į šį pirmumo kriterijų turintys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.). 1 taškas
39.6. Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje. Elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje būtina nurodyti vyresnio brolio ar sesers, kuris šiuo metu mokosi gimnazijoje, vardą, pavardę, klasę. 1 taškas

 

Kriterijaus eil. nr. Papildomi kriterijai pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 43.4 punktą. Pastabos Nustatytas maksimalus taškų dydis
43.4.1 Mokiniai, pageidaujantys mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje. Kriterijų vertę taškais Mokinių priėmimo komisija nustato, atsižvelgdama į mokinio individualųjį ugdymo planą. 2 taškai
43.4.2 ×          Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai.

×          Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas.

 

Pastabos:

×          taškai nėra sumuojami, jei mokinys turi kelis laimėjimus, kurie atitinka išskirtus kriterijus.

×          į konkursinį balą įtraukiamas vienas mokinio laimėjimas, už kurį skirta didesnė taškų suma (jei laimėjimų, atitinkančių kriterijus, yra daugiau nei vienas).

×          taškai yra skiriami tik tiems mokiniams, kurių laimėjimus patvirtino Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centras.

Mokinys 2017-2018 mokslo metais lanko muzikos, sporto, dailės, chorinio dainavimo mokyklą, sporto federaciją. 0,5 taško
Mokinys, laimėjęs I-III vietą miesto konkurse, olimpiadoje, varžybose per 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metus. 1 taškas
Mokinys, laimėjęs I-III vietą šalies konkurse, olimpiadoje, varžybose per 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metus. 1,5 taško
Mokinys, laimėjęs I-III vietą tarptautiniame konkurse, olimpiadoje, varžybose per 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metus. 2 taškai
43.4.3 Mokinio mokymosi pasiekimai, kurių kriterijų vertę nustato mokinių priėmimo komisija. Motyvacinis laiškas (šablonas), integruotas su asmeninės pažangos planu, mokantis pasirinktų dalykų, nurodytų mokinio individualiajame plane.

Šio laiško struktūra ir rengimo instrukcija bus pateikta balandžio 16 d.

0,5 taško
10 klasės I-II trimestro arba I pusmečio žemiau nurodytų dalykų vidurkis, padalintas iš skaičiaus 10 ir padaugintas iš 1,5 (V/10*1,5).

Dalykai:

×          Lietuvių k.,

×          Matematika,

×          Istorija,

×          Anglų k.,

×          Fizika,

×          Chemija,

×          Biologija,

×          II užsienio kalba,

×          Geografija.

1,5 taško