Mokinių priėmimas į II gimnazijos klasę

DĖMESIO! Kviečiame į gimnazijos atvirų durų dieną, kuri vyks 2018 m. kovo 29 d.

 1. Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
 2. Prašymai pildomi ir pateikiami tik internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą.
 3. Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis arba el. parašą.
 4. Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 5. Prašymai gimnazijoje nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d.
 6. Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.
 7. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija.
 8. Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).
 9. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
 10. Mokiniai gali pasirinkti vieną iš gimnazijoje siūlomų profilių. Jį būtina nurodyti e. sistemoje (papildomos informacijos skiltyje).
 11. Informaciją apie mokinių priėmimą teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rytis Komičius (tel. nr. +37067377226, el. p. adresas – rytis.komicius@gmail.com).
 12. Mokiniai priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių, kuris pateikiamas žemiau:

 

PRIĖMIMO Į 10 KLASĘ PIRMUMO KRITERIJAI

Kriterijaus eil. nr. Pirmumo kriterijai pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 39 punktą. Pastabos Nustatytas maksimalus taškų dydis
39.1. ×          Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės).

×          Įvaikinti vaikai.

×          Vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus.

×          Neįgalių tėvų vaikai.

Pateikiami teisę į šį pirmumo kriterijų turintys dokumentai (pažymos, išrašai, pažymėjimai ar kt.). 2 taškai
39.2. Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje. Pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, psichologinės pedagoginės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas. 2 taškai
39.3. Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu. Nustatytas maksimalus taškų dydis dalinamas lygiomis dalimis kiekvienam vaikui (pvz., dvynukams skiriama po 1 tašką, trynukams – po 0,67 taško ir pan.) 2 taškai
39.4. Daugiavaikės šeimos vaikas. Pateikiami teisę į šį pirmumo kriterijų turintys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.). 1 taškas
39.5. ×          Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų.

 

×          Mokiniai, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje įsigytame ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama.

Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą pateikiama automatiškai elektroninėje prašymų į mokyklas pateikimo sistemoje.

 

Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre.

 

 

 

2 taškai
39.6. Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje. Elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje būtina nurodyti vyresnio brolio ar sesers, kuris šiuo metu mokosi gimnazijoje, vardą, pavardę, klasę. 1 taškas

 

Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą, po to ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą.

 

Kriterijaus eil. nr. Papildomi kriterijai pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 43.3 punktą. Pastabos Nustatytas maksimalus taškų dydis
43.3.1 Mokiniai, pageidaujantys mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų mokykloje.

 

 

Kriterijų vertę taškais Mokinių priėmimo komisija nustato, atsižvelgdama į pasirinktą profilį ir jo pasirinkimo pagrįstumą (žemiau pateiktoje taškų išsidėstymo išklotinėje* nurodyti taškai prie kiekvieno profilio yra sumuojami).
* Profiliai, stojantiems į gimnazijos II klasę:
Medicinos (II klasėje skiriamas biologijos modulis; I-II klasėse vykdomi moksliniai tiriamieji darbai bendradarbiaujant su šalies aukštosiomis mokyklomis, įgyvendinami savanorystės sveikatos priežiūros įstaigose projektai). 2017-2018 m.m. mokinys lankė biologijos modulį, būrelį, dalyvavo biologijos olimpiadose, konkursuose, rengė su biologija susijusius projektinius darbus.

Taškai skiriami mokiniui, pateikusiam oficialius jo pasiekimus ir dalyvavimą veiklose patvirtinančius dokumentus.

0,5 taško
Motyvacinis laiškas (šablonas), integruotas su medicinos srities tiriamojo darbo projektu (šablonas). 0,7 taško
9 klasės I-II trimestro arba I pusmečio žemiau nurodytų dalykų vidurkis, padalintas iš skaičiaus 10 ir padaugintas iš 0,8 (V/10*0,8).

Dalykai:

×          Lietuvių k.,

×          Matematika,

×          Biologija,

×          Chemija.

0,8 taško
Informacinių technologijų (II klasėje skiriamas elektroninių puslapių kūrimo modulis; I-II klasėse įgyvendinamas Harvardo aukštosios mokyklos programavimo kursas). 2017-2018 m.m. mokinys lankė informacinių technologijų modulį, būrelį, dalyvavo informacinių technologijų olimpiadose, konkursuose, rengė su informacinėmis technologijomis susijusius projektinius darbus.

Taškai skiriami mokiniui, pateikusiam oficialius jo pasiekimus ir dalyvavimą veiklose patvirtinančius dokumentus.

0,5 taško
Motyvacinis laiškas (šablonas), integruotas su informacinių technologijų srities mąstymo užduotimi (šablonas) . 0,7 taško
9 klasės I-II trimestro arba I pusmečio žemiau nurodytų dalykų vidurkis, padalintas iš skaičiaus 10 ir padaugintas iš 0,8 (V/10*0,8).

Dalykai:

×          Lietuvių k.,

×          Matematika,

×          Informacinės technologijos,

×          Fizika.

0,8 taško
Inžinerijos (II klasėje skiriamas matematikos modulis; I-II klasėje vykdomi moksliniai – praktiniai tiriamieji darbai bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino technikos universitetu). 2017-2018 m.m. mokinys lankė fizikos ir/ar matematikos modulį, būrelį, dalyvavo fizikos ir/ar matematikos olimpiadose, konkursuose, rengė su fizika ir/ar matematika susijusius projektinius darbus.

Taškai skiriami mokiniui, pateikusiam oficialius jo pasiekimus ir dalyvavimą veiklose patvirtinančius dokumentus.

0,5 taško
Motyvacinis laiškas (šablonas), integruotas su inžinerijos srities tiriamojo darbo projektu (šablonas). 0,7 taško
9 klasės I-II trimestro arba I pusmečio žemiau nurodytų dalykų vidurkis, padalintas iš skaičiaus 10 ir padaugintas iš 0,8 (V/10*0,8).

Dalykai:

×          Lietuvių k.,

×          Matematika,

×          Fizika.

0,8 taško
Biochemijos (II klasėje skiriamas biochemijos modulis, vykdomi moksliniai – praktiniai tiriamieji darbai bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Chemijos fakultetu bei Vilniaus Gedimino technikos universitetu). 2017-2018 m.m. mokinys lankė biologijos ir/ar chemijos modulį, būrelį, dalyvavo biologijos ir/ar chemijos olimpiadose, konkursuose, rengė su biologija ir/ar chemija susijusius projektinius darbus.

Taškai skiriami mokiniui, pateikusiam oficialius jo pasiekimus ir dalyvavimą veiklose patvirtinančius dokumentus.

0,5 taško
Motyvacinis laiškas (šablonas), integruotas su biochemijos srities tiriamojo darbo projektu (šablonas). 0,7 taško
9 klasės I-II trimestro arba I pusmečio žemiau nurodytų dalykų vidurkis, padalintas iš skaičiaus 10 ir padaugintas iš 0,8 (V/10*0,8).

Dalykai:

×          Lietuvių k.,

×          Matematika,

×          Biologija,

×          Chemija.

0,8 taško
43.3.2 ×          Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai.

×          Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas.

 

Pastabos:

×          taškai nėra sumuojami, jei mokinys turi kelis laimėjimus, kurie atitinka išskirtus kriterijus.

×          į konkursinį balą įtraukiamas vienas mokinio laimėjimas, už kurį skirta didesnė taškų suma (jei laimėjimų, atitinkančių kriterijus, yra daugiau nei vienas).

×          taškai yra skiriami tik tiems mokiniams, kurių laimėjimus patvirtino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Mokinys 2017-2018 mokslo metais lanko muzikos, sporto, dailės, chorinio dainavimo mokyklą, sporto federaciją. 0,5 taško
Mokinys, laimėjęs I-III vietą miesto konkurse, olimpiadoje, varžybose per 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metus. 1 taškas
Mokinys, laimėjęs I-III vietą šalies konkurse, olimpiadoje, varžybose per 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metus. 1,5 taško
Mokinys, laimėjęs I-III vietą tarptautiniame konkurse, olimpiadoje, varžybose per 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metus. 2 taškai