Mokinių priėmimas

 

INFORMACIJA APIE 2018 M. MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į GIMNAZIJĄ BUS SKELBIAMA NUO 2018 M. KOVO 1 D.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ, KURIS BUVO VYKDOMAS IKI 2017 M. RUGSĖJO 1 D.

 

 

MOKINIŲ, KVIEČIAMŲ MOKYTIS VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOJE, SĄRAŠAI (III ETAPAS) 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ III ETAPĄ

MOKINIŲ, KVIEČIAMŲ MOKYTIS VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOJE, SĄRAŠAI (II ETAPAS)

INFORMACIJA APIE II MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJĄ ETAPĄ (birželio 16 d. įrašas)

MOKINIŲ, KVIEČIAMŲ MOKYTIS VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOJE, SĄRAŠAI (birželio 7 d. įrašas)

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS INFORMACIJA

  • Mokinių priėmimo komisija apdoroja mokinių pateiktus duomenis (iki birželio 6 d.);
  • Mokinių priėmimo komisijos posėdis – biržėlio 7 d. 10.00 val.
  • Birželio 7 d. 11.00 val. gimnazijos el. puslapyje http://www.vytautodidziojo.vilnius.lm.lt/ skelbiamas mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, sąrašas.
  • Birželio 10 – 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės Mokinių prašymų į mokyklas pateikimo sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ privalote patvirtinti, kurioje mokykloje norite mokytis. Jei pasirinksite Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, kviesime atvykti pasirašyti Mokymo(si) sutartį. Informaciją apie Mokymo(si) sutarties pasirašymą skelbsime birželio 7 d. 

 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTĮ

Priėmimo komisijos pirmininkas – dir. pavaduotojas papildomam ugdymui, Rytis Komičius (+37067377226).

Priėmimo komisijos nariai:

Nikolaj Polujanov, etikos mokytojas;

Angelė Laurinavičienė, tikybos vyr. mokytoja;

Inga Andrijauskienė, prancuzų kalbos mokytoja;

Živilė Pocevičienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Danuta Railienė, IV klasių auklėtoja;

Jolanta Steiblytė, psichologė;

Dalia Statkienė, istorijos vyr. mokytoja.

 

Priėmimo komisijos posėdžių datos ir kviečiamų mokytis mokinių sąrašų skelbimas

Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, sąrašai bus skelbiami Mokinių priėmimo komisijos posėdžio dieną gimnazijos elektroniniame puslapyje.

Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai vyks žemiau nurodytomis dienomis:

2017 m. birželio 7 d.,

2017 m. birželio 12 d.,

2017 m. birželio 15 d.,

2017 m. birželio 26 d.,

2017 m. rugpjūčio 31 d.

 

Kandidatų, stojančių į gimnazijos I klasę, vertinimas

Mokiniai, stojantys į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, vertinami pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 patvirtintą Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše pateikiamus kriterijus, kurie yra:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apibrėžti kriterijai:

Aprašo punktas Kriterijus Skiriamų taškų skaičius Pastabos
66.1. Našlaitis, vaikas, turintis globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikas. 2
66.2. Mokinys, turintis teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas). 2
66.3. Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami mokytis kartu. 2 Taškai yra suminiai ir dalinami iš mokinių skaičiaus, pvz., dvyniai – 1, trynukai – 0,66 ir pan..
66.4. Mokinys, kurio vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų. 2 Gimnazijos aptarnavimo teritorijai priskirti mokiniai priimami pirmumo tvarka.
66.5. Mokinys, kurio vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra nuo pusės iki dvejų metų. 1
66.6. Mokyklos darbuotojo, dirbančio šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį ne mažiau kaip vienus metus, vaikas. 1

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apibrėžti kriterijai, kurių taškų vertę nustato gimnazijos Mokinių priėmimo komisija:

Aprašo punktas Kriterijus Skiriamų taškų skaičius Pastabos
66.7. Mokinys pagal jo pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų (taškus nustato priėmimo komisija). 2 Taškai pasiskirsto tokiu principu:
1 Mokinys pasirinko vieną iš 5 gimnazijoje siūlomų profilių ir nurodė savo pasirinkimą sistemoje.
1 Mokinys sistemoje pateikė dokumentus, kurie įrodo mokinio motyvaciją mokytis pasirinkto profilio bei nuveiktus darbus ir pasiekimus, susijusius su pasirinkto profilio turiniu.
66.8. Mokiniai yra miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai ir laimėtojai, taip pat mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės krypčių) švietimo įstaigas. 2 Taškai už laimėjimus neformaliajame švietime nėra sumuojami ir yra skiriami atsižvelgiant į duomenų bazėje pateiktą dokumentą, turintį didžiausią vertę. Taškai skiriami tik už laimėjimus, kuriuos patvirtino Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centras.
2 Tarptautiniai laimėjimai per 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metus (I-III v.)
1,5 Šalies laimėjimai per 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metus (I-III v.)
1 Miesto laimėjimai per 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metus (I-III v.)
0,5 Mokinys lanko neformaliojo švietimo įstaigą.

 

PASTABA. Esant vienodam konkursiniam balui, pirmumą įgyja tie mokiniai, kurie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvena ilgiau.

 

 

Prašymo į gimnaziją pateikimas

Informuojame, kad prašymai į visas Vilniaus miesto mokyklas teikiami per Vilniaus miesto savivaldybės administruojamą elektroninę prašymų teikimo į mokyklas sistemą. Prieš jungiantis prie prašymų teikimo į mokyklas sistemos prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės elektroniniame puslapyje skelbiama Priėmimo į mokyklas tvarka ir dažniausiai užduodamais klausimais, Mokyklų žemėlapyje pasitikrinti, kuriai Vilniaus miesto mokyklai yra priskirta Jūsų gyvenamoji vieta, bei iki 2017 m. gegužės 26 d. pateikti prašymą į 5-ias pasirinktas mokyklas.

Jūsų patogumui žemiau pateikiame nuorodas į Vilniaus miesto savivaldybės el. puslapyje skelbiamą aktualiausią su Mokinių priėmimu susijusią informaciją.

PRIEMIMO TVARKA duk mOKYKLU ZEMELAPIS TEIKTI PRASYMA

Informacija apie skirtingo profilio klases (aktualu stojantiems į I-as gimnazijos klases)

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. į gimnazijos I-ą klasę stojantys mokiniai gali rinktis vieną iš žemiau išvardintų profilių. Savo pasirinkimą Vilniaus miesto savivaldybės administruojamoje Prašymų į mokyklas teikimo sistemoje mokiniai įrašo skiltyje „Papildoma informacija“. Pretenduojant į šiuos profilius prašome pateikti pažymas apie:

  1. 8 klasėje lankytus dalykų modulius (matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, prancūzų kalbos, vokiečių kalbos, informacinių technologijų);
  2. dalyvavimą su profilio turiniu susijusiose olimpiadose, konkursuose (pateikiama už paskutinius dvejus mokslo metus);
Inžinerinis profilis Bendrosios ugdymo programos papildomos tiksliniais fizikos ir matematikos moduliais, mokslo projektais ir eksperimentais su VGTU.
Biochemijos profilis Bendrosios ugdymo programos papildomos tiksliniu biochemijos moduliu, mokslo projektais ir eksperimentais su VU ir VGTU.
Medicinos profilis Bendrosios ugdymo programos papildomos tiksliniais biologijos ir lotynų kalbos moduliais, mokslo projektais ir eksperimentais su VU Medicinos fakultetu.
Informacinių technologijų profilis Bendrosios ugdymo programos papildomos tiksliniais programavimo ir robotikos moduliais.
Užsienio kalbų profilis Profilį pasirinkti gali mokiniai, kurie 8-oje klasėje mokosi prancūzų arba vokiečių kalbos, kaip I-osios užsienio kalbos.

 

Daugiau informacijos apie gimnaziją

lankstinukas 2 p naujas

 

reklama koliazas

 

Daugiau informacijos apie Mokinių priėmimą

Rytis Komičius

Mokinių priėmimo komisijos pirmininkas

priemimokomisija.vvdg@gmail.com

+370 673 77226