Tėvų informavimo tvarka

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (toliau vadinama — Tvarka) reglamentuoja Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą.
 2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei gimnazijos nuostatais.

 1. TIKSLAS

 1. Sistemingai plėtoti gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą gimnazijoje, vaikų ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą, elgesį ir jauseną gimnazijoje, organizuojant pedagoginį ir psichologinį tėvų švietimą.

III. UŽDAVINIAI

 1. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo uždavinys — teikti žinias apie gimnazijoje vykdomas pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas, mokinių ugdymo(-si) rezultatus, lankomumą, elgesį, gimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus bei aplinkos saugumą.
 2. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo uždavinys — teikti pedagoginių ir psichologinių žinių, ugdant įvairaus amžiaus tarpsnio vaikus, bendrų tikslų siekimas esant probleminėms situacijoms.

 1. INFORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), POBŪDIS

 1. Gimnazijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama informacija susijusi su:

6.1. Lietuvos respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės  vykdoma švietimo politika;

6.2. gimnazijos nuostatų, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokymo(si) sutarties įsipareigojimų, gimnazijos strateginio plano, gimnazijos metinės veiklos programos pagrindais ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis;

6.3. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis;

6.4. gimnazijos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema;

6.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka;

6.6. vidurinio ugdymo brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka;

6.7. gimnazijos menine, sportine veikla;

6.8. mokinių mokymusi, lankomumu;

6.9. mokinio elgesio klausimais;

6.10. priimtais nutarimais (padėkos, papeikimai, įspėjimai, ir pan.), kurie susiję su mokiniu.

 1. INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZAVIMAS
 2. Gimnazijos vadovai:
  1. organizuoja bendrus tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus 1-2 kartus per mokslo metus, per kuriuos tėvams (globėjams, rūpintojams) pristatomi gimnazijos tikslai ir uždaviniai, ugdymosi ir saviraiškos galimybės, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, vidaus tvarkos taisyklės mokiniams, pagalbos mokiniui teikimo galimybės ir kiti aktualūs ugdymo organizavimo klausimai;
  2. organizuoja Tėvų dieną kartą per mokslo metus (lapkričio mėnesį). Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaromos sąlygos individualiai pabendrauti ir/ar pasikonsultuoti su dalykų mokytojais apie vaiko mokymąsi, jo pasiekimus, pažangą, elgesį;
  3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, gimnazijos internetiniame tinklalapyje (www.vytautodidziojo.vilnius.lm.lt), elektroniniame dienyne BFT Veritus, lankstinukuose, stenduose;
  4. pasibaigus trimestrui, pusmečiui nepatenkinamai besimokančių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) gimnazijos vadovai išsiunčia informaciją registruotu laišku;
  5. individualūs mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pokalbiai su gimnazijos vadovais, klasių vadovais, mokytojais ir pedagoginiais specialistais yra vykdomi kiekvieną ketvirtadienį iš anksto tėvams (globėjams, rūpintojams) kreipiantis į raštinę ir pranešant apie poreikį.

 1. Klasių vadovai veikia Mokymo(si) sutarties pagrindu:
 1. organizuoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus (po trimestro, pusmečio, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus). Per susirinkimus aptariami klasės tikslai ir uždaviniai, numatoma bendra klasės vadovo ir Tėvų komiteto veikla, tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie klasės mokinių pasiekimus, elgesį, aptariami kiti svarbūs ugdymo(si) klausimai. Reikalui esant į susirinkimus gali būti kviečiami gimnazijos administracijos atstovai, dalykų mokytojai ir kiti specialistai;
 2. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus (globėjus, rūpintojus), neturinčius galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pareiškusius pageidavimą, išspausdina mokinio pažangumo rezultatus;
 3. likus mėnesiui iki trimestro, pusmečio pabaigos, informuoja auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie signalinius trimestro, pusmečio įvertinimus;
 4. pasibaigus trimestrui, pusmečiui tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės pasižiūrėti elektroninio dienyno ir raštu pareiškusiems pageidavimą, išspausdina mokinio pažangumo rezultatus, pateikia informaciją apie trimestro, pusmečio lankomumo rezultatus;
 5. pasibaigus pusmečiui per 5 dienas individualiai supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio;
 6. informuoja auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokiniui skirtą padėką ar nuobaudą;
 7. raštu informuoja auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie  turėtų dalyvauti, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas;
 8. mobiliuoju ryšiu (žinute) informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko neatvykimą į pamokas (jei tėvai apie tai nepranešė socialiniam pedagogui) ar kitą su vaiko mokymusi ir/ar elgesiu susijusią informaciją;
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) ir klasės vadovo susitarimu įvairią informaciją teikia naudodamiesi kontaktiniu tėvų elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu.
 10. Mokytojai:
 11. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo būdus klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose;
 12. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko mokymo(-si) pasiekimus pildydami elektroninį dienyną;
 13. informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą per Atvirųjų durų dienas arba pagal poreikį;
 14. pažymius, praleistas pamokas ir/ar pavėlavimus į el. dienyną įrašo ne rečiau kaip kartą per savaitę (iki tos savaitės pabaigos).
 15. Socialinis pedagogas:
 16. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai pagal poreikį telefonu;
 17. gimnazijos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie vykdomus projektus, teikiamas konsultacijas;
 18. gimnazijos el. dienyne mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) rašo informacinio pobūdžio laiškus, kvietimus.
 19. Psichologas:
 20. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai pagal poreikį telefonu;
 21. gimnazijos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie organizuojamus renginius, vykdomus projektus, teikiamas konsultacijas;
 22. gimnazijos el. dienyne mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) rašo informacinio pobūdžio laiškus, kvietimus;
 23. vykdo tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą gimnazijoje per „Pozityviosios tėvystės” užsiėmimus pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą veiklos planą. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę pageidaujamomis temomis diskutuoti, dalintis patirtimi, aptarti iškylančias vaikų auklėjimo problemas, susitikti su įvairiais specialistais ir gauti informaciją vaikų auklėjimo klausimais.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Individualūs pokalbiai tarp tėvų (globėjų, rūpintojų) ir administracijos, klasės vadovo, dalykų mokytojų, psichologo, socialinio pedagogo, karjeros koordinatoriaus organizuojami abiejų pusių iniciatyva, sprendžiant specifinius vaiko ugdymosi, karjeros planavimo ir kitus klausimus.
 2. Siekiant užtikrinti efektyvų gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) rezultatais ir bendradarbiauti su gimnazijos administracija, mokytojais, klasių vadovais, kitais specialistais, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
 3. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ar švietimo mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti gimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ugdymui, klasių vadovams, aptarti Tėvų valdyboje, Gimnazijos taryboje.